Mål, vision & värdegrund

Vision

SRFLs vision är att vara den självklara klubben för finska lapphundsägare som skapar mervärde i hundägandet.


Värdegrund

Öppen
Att samverka med andra, såväl internt som externt, nationellt och internationellt, och vara en del av en gemenskap är en förutsättning för framgång i en rasklubb. Klubben välkomnar alla och uppmuntrar all form av engagemang – stort som litet.

• Ansvarstagande
Klubben har ett ansvar att på ett säkert och tryggt sätt förvalta och förmedla kunskap och information av olika karaktär. Klubben ska på ett förtroendegivande sätt ge rådgivning utifrån RAS och klubbens rekommendationer.

• Omtänksam
SRFL ska vara välkomnande, hjälpsamma och skapa trygghet för såväl medlemmar som övriga i alla sorters frågor som berör Finsk Lapphund.

• Nytänkande
SRFL ska på ett modernt och enkelt sätt kommunicera och vara tillgängliga för sina medlemmar och uppfattas som modiga och drivande i utvecklingen av klubben och dess verksamhet.


Mål

§ 1 Mål
Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund (SRFL) som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för specialklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom att:

 • Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, och exteriört fullgoda rashundar.
 • Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna.
 • Att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
 • Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet.
 • Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

§ 2 Verksamhet
För att nå det uppsatta målet ska klubben:

 1. Informera och sprida kunskap om Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund- dess mål, organisation och arbetsformer.
 2. Informera om klubbens ras och dess användningsområdenn.
 3. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av specialklubben och SKK upprättade riktlinjer.
 4. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet.
 5. Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning.
 6. Anordna verksamheter i enlighet med specialklubbens direktiv.
 7. Stödja och medverka i specialklubbens och SKKs forskningsarbete.
 8. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.