Kallelse digitalt årsmöte 12-14 mars 2021.

Kallelse till Rasklubben för Finsk Lapphund årsmöte 2021

Samtliga medlemmar kallas härmed till Rasklubben för Finsk Lapphunds årsmöte den 12-14 mars  2021.

Mötet genomförs på distans som ” digitalt förenklat årsmöte” och pågår under tre dagar. Du deltar genom att någon gång under mötestiden avge dina röster. Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se och i de bifogade dokumenten ”instruktion för mötesdeltagare” samt ”arbetsordning” för mötet.

Deltagande vid mötet är endast möjlig för medlemmar som haft ett gällande medlemskap den 28 februari 2021 och har korrekt mejladress registrerad hos klubben. Om du vill registrera eller ändra din mejladress hos klubben – ta kontakt med SRFL via web@finsklapphund.nu. Senast 1 mars.

Samtliga medlemmar som uppfyller ovan kriterier kommer före mötets öppnande att få en inbjudan att delta skickad till sin e-postadress. Läs mer om hur du deltar i bifogad ”instruktion för mötesdeltagare”

Rambudget

Till den här kallelsen bifogas styrelsens förslag till rambudget för kommande verksamhetsår. Om du önskar ändring av rambudgeten ska du ta kontakt med klubbens revisorer Teresa Lejenäs eller Olle Bernadtz, som har behörighet att lämna ett alternativt förslag. Du når revisorerna via mail lakkanevas@gmail.com eller ollebz@telia.com.

Val

Valbar till förtroendepost är endast den som nominerats senast fem dagar före mötet. Nominering av personer sker till valberedningen på mail valberedning@finsklapphund.nu och ska innehålla:

 • Namn på den nominerade
 • Den post som nomineringen avser
 • Kontaktuppgifter till den nominerade

Person kan endast nomineras till en post av följande:

 1. Justeringsperson
 2. Ordförande
 3. Styrelseledamot
 4. Suppleant
 5. Revisor
 6. Revisorssuppleant
 7. Valberedningens sammankallande
 8. Ledamot i valberedningen

Valberedningen kontrollerar om den nominerade är tillfrågad och medlem i klubben samt, om den nominerade har nominerats till fler än en post, vilken post den nominerade önskar kandidera till.

Nomineringar skickas till valberedningen via valberedning@finsklapphund.nu. Valberedningen överlämnar ett ”traditionellt” förslag samt en lista över andra nominerade personer. Samtliga dessa är valbara vid årsmötet. I den bifogade arbetsordningen kan du läsa mer om hur valen fungerar.

Dagordning för mötet:

§1. Introduktion
Allmän information om mötestypen och det aktuella mötet. Inget beslut fattas under denna punkt.

§2. Kallelse
Fråga om mötet blivit kallat till enligt reglerna ovan. 

§3. Redovisning av föregående verksamhetsår
 Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse.

§4. Ansvarsfrihet
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

§5. Rambudget
Beslut om rambudget för 2020. Finns det ett alternativt förslag från revisorerna ställs de två förslagen mot varandra, annars har mötesdeltagarna bara möjlighet att rösta på den föreslagna rambudgeten eller att avstå från att delta i beslutet.

§6. Val av
Ordförande.
Ledamöter.
Suppleanter till styrelsen
Revisorer och revisorssuppleanter
Sammankallande i valberedningen
Ledamot/ledamöter i valberedningen

Mer information om digitalt möte finns i bifogad arbetsordning för digitalt årsmöte.

Vänliga hälsningar

Styrelsen / Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund

Alla underlag publicerar på vår sida https://finsklapphund.nu/om-klubben/protokoll-dokument/